Đầu tư

Các hoạt động Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật DN hiện hành