Tạm ngừng và tiếp tục kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động công ty TNHH một thành viên, Tạm ngừng hoạt động công ty TNHH hai thành viên, Tạm ngừng hoạt động công ty Cổ phần. Tạm ngừng hoạt động chi nhánh, Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn